Skip to main content

Správa a riadenie spoločnosti

 

V súlade s „Odporúčaniami pre dobrú správu a riadenie spoločnosti“ vypracovanými pre Nasdaq Copenhagen A/S kótovaná spoločnosť musí objasniť, ako dodržiava odporúčania na základe zásady „dodrž alebo vysvetli“. 

FirstFarms zohľadňuje správu a riadenie spoločnosti vo svojich výročných správach, aby vysvetlila politiku spoločnosti v tejto oblasti vrátane prípadných odchýlok od odporúčaní. Okrem toho majú všetky zainteresované strany prístup k úplnému opisu prístupu FirstFarms k správe a riadeniu spoločnosti, ktorý si môžu prečítať a získať tak prehľad o primárnych rámcoch spoločnosti.

FirstFarms sa zameriava na to, aby vzťahy s akcionármi, predstavenstvom a vedením všeobecne bolo v súlade s dobrou správou a riadením spoločnosti tak, ako odporúča Nasdaq Copenhagen A/S. Spoločnosť podporuje tieto odporúčania a snaží sa zabezpečiť, aby štruktúra riadenia a monitorovacie systémy spoločnosti boli primerané a aby uspokojivo fungovali.

Vyhlásenia sa nachádzajú ďalej (v anglickom jazyku):