Skip to main content

Oznamovateľ

PREČO MÁME PLATFORMU PRE OZNAMOVATEĽOV?

 

Jednou z našich hodnôt je zodpovednosť. FirstFarms je zaviazaná podnikať s vysokou mierou zodpovednosti a transparentnosti. Naša oznamovateľská platforma je vytvorená v záujme zníženia rizika vážneho protiprávneho konania a profesijného pochybenia v rámci našej organizácie a aby sa zabránilo ich škodlivému vplyvu na našu spoločnosť a jej povesť.

Ak ste zamestnancom či externým spolupracovníkom spoločnosti FirstFarms a máte informáciu o závažnom pochybení a/alebo nezákonných činoch, ohrozeniach verejného záujmu/štátnej bezpečnosti, ako aj podvode a korupcii v rámci našej organizácie, podeľte sa o svoju obavu prostredníctvom našej oznamovateľskej platformy.

O politike oznamovania spoločnosti FirstFarms sa viac dočítate tu. (v anglickom jazyku)

Ochrana oznamovateľov pred následkami/odvetami

Zásadnou podmienkou každej pracovnej zmluvy je, že zamestnanec bude pracovať v najlepšom záujme zamestnávateľa a nebude poskytovať dôverné informácie o záležitostiach zamestnávateľa. Napriek tomu platí, že ak jednotlivec poskytne informácie, o ktorých sa domnieva, že sa týkajú závažného profesijného pochybenia alebo protiprávneho konania v rámci organizácie, tieto informácie sa majú poskytovať bez strachu z následkov. Bez ohľadu na to, či je sťažnosť podaná anonymne, FirstFarms garantuje ochranu pred následkami a odvetou. Žiadny takýto krok proti oznamovateľovi nebude FirstFarms tolerovať.

 

Kto spravuje oznamovateľskú platformu FirstFarms?

Vašu správu najskôr preskúmajú členovia výboru pre audit FirstFarms, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

Aj keď je oznamovateľská platforma súčasťou webového sídla FirstFarms, k správam majú prístup len členovia výboru pre audit FirstFarms. Technické nastavenie platformy spravuje ORIGINALEN ApS.

 

 

Sú správy pre oznamovateľskú platformu FirstFarms zabezpečené a dôverné?

O každej správe, ktorú poskytnete, sa uchováva mlčanlivosť v maximálnej možnej miere počas celého vyšetrovania. Neuchovávame IP adresu, z ktorej ste správu odoslali.

Budeme s vami komunikovať prostredníctvom hesla, ktoré by ste si mali uložiť potom, ako odošlete správu prostredníctvom nášho webového sídla. Písomný výsledok vyšetrovania získate potom, ako vložíte uložené heslo do poľa v spodnej časti stránky. Sme povinní vyšetriť vec a dať vám písomnú odpoveď v lehote 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní, odkedy sa vaša správa dostane do rúk výboru pre audit FirstFarms.

Preto vás vyzývame, aby ste pravidelne kontrolovali, či je k dispozícii odpoveď, pretože vás možno požiadame o podrobnejšie informácie v súvislosti s vyšetrovaním.

Čo by sa malo nahlasovať prostredníctvom oznamovateľskej platformy?

Ak ste zamestnanec FirstFarms a chceli by ste nahlásiť akúkoľvek obavu, vyzývame vás, aby ste použili štandardné komunikačné kanály, ako sú priami nadriadení, nadriadený manažéra, zodpovedný pracovník ľudských zdrojov či právny poradca.

Ak je vám nepríjemné podávať správu cez uvedené kanály alebo chcete niečo nahlásiť anonymne, predložte svoju sťažnosť, prosím, prostredníctvom oznamovateľskej platformy FirstFarms.

Prostredníctvom oznamovateľskej platformy by sa mali nahlasovať len tieto závažné pochybenia (porušenia):

 

Čo by sa malo nahlasovať prostredníctvom oznamovateľskej platformy?
 • Trestný čin týkajúci sa verejného obstarávania a aukcií.
 • Prečiny verejných činiteľov.
 • Akýkoľvek prečin podľa trestného zákonníka z krajiny, v ktorej je formulovaná sťažnosť.
 • Správny prečin, za ktorý môže byť uložená pokuta a ktorej strop sa stanovuje výpočtom.
 • Všetky trestné činy korupcie a podplácania podľa platného trestného zákonníka.
 • Iné trestné činnosti.
 • Činnosti, výsledkom ktorých môže byť ohrozenie životného prostredia.
 • Činnosti, ktoré môžu mať vplyv na život či zdravie jednotlivcov.
 • Nespravodlivé zaobchádzanie so zamestnancom a iné neetické správanie.
 • Nedodržiavanie kódexu správania FirstFarms a iných interných predpisov.
 • Akákoľvek iná činnosť, ktorá môže byť vyšetrovaná podľa tejto politiky.
Čo by sa NEMALO nahlasovať prostredníctvom oznamovateľskej platformy?
 • Sťažnosti na podmienky zamestnania, napr. plat, dovolenka, pracovné podmienky.
 • Praktické sťažnosti na bežné denné úlohy.
 • Porušenie interných predpisov týkajúcich sa bežných denných úloh, napr. pravidlá týkajúce sa fajčenia.

Ak je niečo, o čom by ste nás chceli informovať, vyplňte nasledujúce pole a stlačte „Odoslať“. Radi zachováme vašu anonymitu.

Maximálne po 60 (šesťdesiatich) dňoch tu bude pre vás odpoveď. Uložte si heslo, ktoré uvidíte na obrazovke po odoslaní formulára.

 

 Už ste poslali informáciu. Následne nájdete odpoveď po vyplnení hesla, ktoré ste si uložili, a stlačení Vyhľadať