• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Uvod  -  O spoločnosti FirstFarms  -  Ciele  -  Podnikateľský koncept

Podnikateľský koncept

FirstFarms je investičná spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojej stratégie zužitkováva investičné možnosti, ktoré jej poľnohospodársky trh vo východnej Európe ponúka. Spoločnosť  nakupuje, modernizuje a spravuje poľnohospodárske družstvá a pôdu. Na riadenie poľnohospodárskych družstiev využíva dánske know-how tak, aby ich budúca produkcia (mlieka a obilia) bola schopná obstáť v konkurenčnom boji s kvalitou a cenou, a zároveň  aby akcionári firmy profitovali z jej činnosti.

Poľnohospodársky sektor vo východnej Európe je zaujímavou investičnou možnosťou, pôvodne vyhradený len pre úzkych okruh investorov, keďže naň treba vynaložiť vysoký počiatočný kapitál. FirstFarms je verejnou akciovou spoločnosťou, vďaka čomu má verejnosť možnosť podieľať sa na investíciách firmy.

Dôvody, pre ktoré FirstFarms považuje investičné možnosti v poľnohospodárskej oblasti vo východnej Európy za atraktívne sú nasledovné:

 • rast kúpnej sily spotrebiteľov, zvýšený dopyt po miestnych produktoch.
 • nižšia investičné náklady,
 • nízka poľnohospodárska produktivita a z toho plynúci potenciál pre rast tejto produktivity, 
 • potreba stimulovať poľnohospodársku produkciu, zužitkovať produkčný potenciál, zvýšiť sebestačnosť a postupne zaviesť programy EÚ pre podporu poľnohospodárstva,
 • rastúca cena poľnohospodárskych plodín je výsledkom vytrvalého a rastúceho politického záujmu, ktorého cieľom je podporiť dopyt po tržnej zelenine ako zdroja alternatívnej energie.
 • Vďaka cieleným politickým a regulačným obmedzeniam na počet zvierat, možnosť využívať veľké úspory z rozsahu v poľnohospodárskej výrobe,
 • Poľnohospodárske odvetvie je v tejto oblasti veľmi nejednotné, vďaka čomu vzniká potenciál v rámci reštrukturalizácie  na zjednotenie malých fariem do väčších profitujúcich jednotiek.
 • Budúci rast pôdy a ďalšieho hmotného majetku, ktorý je spôsobený neefektívnym ocenením poľnohospodárskeho majetku; trvalý rozvoj finančných možností v odvetví.
 • Vysoký počet farmárskych spoločností ponúkajúcich na predaj rozsiahle plochy pôdy za atraktívne ceny.