• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  O spoločnosti FirstFarms  -  Ciele

Ciele

Spoločnosť FirstFarms investuje do farmárskych spoločností a pôdy vo východnej Európe, kde cenové, produkčné a predajné podmienky dávajú predpoklad pretrvávajúceho prevádzkového zisku.

Okrem návratnosti  investovaného kapitálu akcionárov FirstFarms  predpokladá zhodnotenie pôdy a hmotného majetku. Tieto predpokladané zisky však nie sú zahrnuté vo finančných rozpočtoch spoločnosti.

FirstFarms sa snaží využiť možnosti ktoré sa vo východnej Európe ponúkajú. Cieľom spoločnosti je rozšíriť portfólio poľnohospodárskych spoločností tak geograficky ako aj po prevádzkovej stránke, čím sa rozloží prípadné riziko.