• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  O spoločnosti FirstFarms
 

O spoločnosti FirstFarms

FirstFarms je akciová spoločnosť investujúca  v oblasti poľnohospodárstva vo východnej Európe. Spoločnosť kupuje a modernizuje poľnohospodárske podniky za účelom optimalizácie ich činnosti, tak aby poľnohospodárska produkcia týchto poľnohospodárskych podnikov bola cenovo a kvalitatívne konkurencie schopná. Od decembra 2006 je firma zapísaná na Kodanskej burze fondov a. s. (Københavns Fondsbørs A/S). 

V tejto kapitole sa nachádzajú informácie o histórii spoločnosti, jej cieľoch, koncepcii podnikania, poslaní, vízii, hodnotách, stratégii, politike a postoji k životným podmienkam zvierat a životnému prostrediu, o štruktúre skupiny FirstFarms, o oblastiach a krajinách podnikania, ako aj o personálnej politike.