• Wheat

  • Såning majs

  • Køer

  • Malkekarrussel

  • Hvedehøst

  • Solsikke

  • Panorama Slovakia

  Uvod  -  Informácie o spoločnosti  -  Organizácia

Organizácia

Sídlo spolocnosti FirstFarms je v Dánsku, v meste Billund, kde je zamestnaných pät' zamestnancov; dvaja trvale v kancelárií. Na Slovensku pracuje 144 zamestnancov, v Rumunsku 64 zamestnancov, va Mad'arsko 47 a v Ceskej republke je zamestnancov 20.

Organizácia je nasledovná:

Organizačná štruktúra skupiny FirstFarms (PDF – v anglickom jazyku)