• Wheat

 • Såning majs

 • Køer

 • Malkekarrussel

 • Hvedehøst

 • Solsikke

 • Panorama Slovakia

  Forsiden  -  Om FirstFarms  -  Målsætninger  -  Forretningsgrundlag

Forretningsgrundlag

FirstFarms er et investeringsselskab, som ved hjælp af sin investeringsstrategi udnytter de gunstige investeringsmuligheder i landbrug i Østeuropa. FirstFarms opkøber, moderniserer og driver landbrugsselskaber og jord i Østeuropa for at optimere driften ved hjælp af dansk landbrugsledelse og know-how, således at der i fremtiden kan produceres landbrugsvarer (afgrøder, mælk og svin), som er konkurrencedygtige på pris og kvalitet samt gøre driften profitabel til gavn for selskabets aktionærer.

Landbrug i Østeuropa er et interessant investeringsobjekt, som historisk har været forbeholdt en mindre kreds af investorer, fordi investeringerne er meget kapitaltunge. FirstFarms er et børsnoteret aktieselskab, der investerer i landbrugsselskaber i Østeuropa, og flere mennesker har derfor mulighed for at deltage i disse investeringer.

FirstFarms vurderer, at investering i landbrug og jord i Østeuropa er en attraktiv investeringsmulighed som følge af:

 • Stigende købekraft i landene og dermed stigende efterspørgsel efter lokalt producerede fødevarer af højere kvalitet,
 • Lavere løn- og omkostningsniveauer samt et lavere investeringsniveau pr. produktionsenhed,
 • Lav produktivitet i landbruget og en deraf følgende mulighed for at øge produktiviteten gennem tilførsel af ledelseskompetencer,
 • Politisk interesse i østeuropæiske EU-lande for at stimulere landbrugsproduktionen, udnytte produktionspotentialet og hæve selvforsyningsgraden, samt indfase EU's landbrugsstøtte programmer,
 • Stigende prisniveau på salgsafgrøder som følge af en stadig stigende politisk interesse for at stimulere efterspørgslen efter vegetabilske afgrøder til alternativ energiproduktion,
 • Færre politiske og regulative begrænsninger på besætningsstørrelser og dermed muligheden for at udnytte stordriftsfordele i landbrugsproduktionen,
 • Stærkt fragmenteret landbrugserhverv med mulighed for at deltage i en restruktureringsproces med samling af mindre brug til større, rentable enheder,
 • Fremtidige prisstigninger på jord og øvrige anlægsaktiver i landbruget blandt andet som følge af en ineffektiv prisdannelse på landbrugsaktiver og en fortsat udvikling af finansieringsmulighederne i erhvervet,
 • Stort antal landbrugsselskaber med store jordarealer til salg til attraktive priser.

FirstFarms kan karakteriseres som en moderne vidensvirksomhed. Forretningsgrundlag, baggrund og markedsforhold kan ses nedenfor.